Libuše Schachlová, Křivoklátská 879, 271 01 Nové Strašecí

identifikační číslo: 13284118

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.ma-provence.cz

 

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní firmy Libuše Schachlová, Křivoklátská 879, Nové Strašecí, IČ: 13284118 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.ma-provence.cz (dále jen „webová stránka“).

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.  OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webové stránce obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Webová stránka obchodu obsahuje seznam nabízeného zboží, včetně cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou pevné a jsou uvedeny včetně souvisejících daní a poplatků a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webová stránka obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

-         objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku na webové stránce obchodu),

-         způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

-         informace nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

Kupující může objednávání zboží provádět na základě registrace provedené na webové stránce. 

Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje  a je povinen je při jakékoliv změně aktualizovat. Údaje zadané kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

 

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových informací a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Za porušení těchto povinností ze strany kupujícího prodávající nenese odpovědnost.

 

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 18 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. třetích osob.

 

Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat, měnit a opravovat údaje, které do objednávky vložil. Kupující prodávajícímu odešle objednávku kliknutím na tlačítko „Potvrzuji objednávku“. Prodávající obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na adresu elektronické pošty (e-mail), kterou kupující uvedl ve svém uživatelském účtu či v objednávce.

 

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

NEVYZVEDNUTÍ ZÁSILKY

Každá objednávka je závazná.

Nevyzvedne-li kupující objednávku zaslanou na dobírku (veškeré argumentace nepřevzetí zásilky typu „neobdržení oznámení o doručení“ aj. jsou brány jako zcela účelové), je povinen uhradit vzniklé náklady na odeslání zboží, manipulační poplatek (tzv. smluvní pokutu), jejíž výše je 200,-. Odesláním objednávky kupující stvrzuje svůj souhlas s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou ve výši 200,-.

Platební informace potřebné k úhradě sankce budou zaslány elektronickou formou.


Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené náklady a smluvní pokuty), budou vymáhány včetně veškerých nákladů s tímto spojených (např. telefonické a administrativní náklady, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba atd.)


Jak je konkrétně postupováno, jestliže kupující za odeslané zboží nezaplatí?

1. Jsou zaslány platební informace potřebné k úhradě sankce elektronickou formou se splatností 14 dnů.

2. Zákazník má možnost v tomto případě do 7 kalendářních dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky a provede úhradu zboží předem (nejpozději však do 7 kalendářních dnů). V tomto případě mu nebude storno poplatek účtován. Původní cena zásilky však bude navýšena o částku 100,- Kč, tj. náklady na nové doručení, doplatek rozdílu dotované ceny poštovného a balného za první doručení, manipulační poplatek a případné telefonické či administrativní náklady. V případě neuhrazení objednávky, vzniklých nákladů či storno poplatku v uvedeném termínu, bude pohledávka vymáhána. Proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady. Pokud však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, nezbývá nám než uplatnit sankci dle těchto obchodních podmínek a pohledávku eventuálně předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají. 

 

3 .  CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

-         v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Palackého 42, Nové Strašecí,

-         v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

-         bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 244870125/0300  vedený u společnosti ČS (dále jen „účet prodávajícího“) – podklady pro platbu Vám budou zaslány v elektronické podobě na elektronickou adresu.

 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2, odstavec jedenáct), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Doklad (paragon) v listinné podobě je zasílán pouze na vyžádání kupujícího před uzavřením kupní smlouvy (potvrzením objednávky). Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

4.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího: Ma Provence, Libuše Schachlová, Palackého 42, 27101 Nové Strašecí, či na adresu elektronické pošty prodávajícího: schachlova.l@seznam.cz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu na adresu provozovny:

Ma Provence

Libuše Schachlová            

Palackého 42

271 01 Nové Strašecí

Česká republika

Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zásilky nezasílejte zpět na dobírku, nebude přijata. Za případnou ztrátu nebo poškození zásilky vzniklé při přepravě prodávající neodpovídá.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky za zboží, bez poštovného a poplatků,  přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Pokud je zboží poškozené, použité, chybí doklad o prodeji, je prodávající oprávněn si vzniklou škodu jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

5.  REKLAMACE A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Kupující by měl zásilku při převzetí od dopravce důkladně zkontrolovat! Pokud je obal zásilky viditelně poškozen, měl by kupující ihned zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození v průběhu přepravy vyhotovit záznam o poškození v přítomnosti přepravce. Kupující má právo viditelně poškozenou zásilku nepřebírat, což doporučujeme!

V případě zjištění poškození zboží až po rozbalení balíku, je nutné kompletní zásilku (tedy i vnejší a vnitřní obal, případně dokumentaci pořízenou při rozbalování) doručit dopravci do 2 pracovních dnů od převzetí a reklamovat. 

Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce.

Záruční lhůta na nové zboží je 24 měsíců a nevztahuje se na běžné opotřebení a vady vzniklé nevhodným zacházením. Záruční doba začne běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Při případné reklamaci kupující kontaktuje prodejce e-mailem nebo telefonicky. Reklamace je nutné hlásit nejpozději do 24 hodin od doručení.

Reklamované zboží kupující zašle vždy běžným obchodním balíkem na adresu: Provence, Libuše Schachlová, Palackého 42, 27101 Nové Strašecí. Reklamované zboží zaslané dobírkou, nebude přijato. Součástí reklamace by měl být doklad o zaplacení zboží a popis závady.

V případě oprávněné reklamace se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího doručení.

 

6.  PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. 

 

8.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

-         požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

-         požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

9.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

       Adresa pro doručování, adresa obchodu:

                                       Ma Provence

                                       Libuše Schachlová              

                                       Palackého 42

                                       271 01  Nové Strašecí

 

       Fakturační adresa:  Libuše Schachlová              

                                          Křivoklátská 879

                                          271 01  Nové Strašecí

 

       Adresa elektronické pošty:  schachlova.l@seznam.cz

 

       Telefon:  603 711 426

 

V Novém Strašecí dne 26.05.2014

 

 

 


Košík  

Košík je prázdný

0,00 Kč Celkem

Košík

ObjednávkaKontaktujte nás

Naše zákaznická linka:

Telefon:+420 603 711 426

Kontaktujte nás